علی سلماجی

علی سلماجی

سرپرست تیم زیرساخت الفبایت، Cloud Engineer

عضو تیم الفبایت از تابستان سال 1397

امین محمدیان

امین محمدیان

Cloud Engineer

عضو تیم الفبایت از تابستان سال 1397

محسن کربلایی

محسن کربلایی

SRE

عضو تیم الفبایت از زمستان سال 1398

پارسا شاداب

پارسا شاداب

System Administrator

عضو تیم الفبایت از تابستان سال 1398