علی قطبی زاده

علی قطبی زاده

سرپرست تیم فرانت الفبایت، برنامه نویس VueJS

عضو تیم الفبایت از زمستان سال 1397

محمد سلمانی

محمد سلمانی

برنامه نویس VueJS

عضو تیم الفبایت از تابستان سال 1397

علیرضا نظری

علیرضا نظری

برنامه نویس VueJS

عضو تیم الفبایت از زمستان سال 1398

محمد امین پوردرخشان

محمد امین پوردرخشان

برنامه نویس VueJS

عضو تیم الفبایت از پاییز سال 1399

محمد امین حائری

محمد امین حائری

برنامه نویس VueJS

عضو تیم الفبایت از پاییز سال 1399