علی قطبی‌زاده

علی قطبی‌زاده

سرپرست

عضوی از تیم الفبایت از تابستان سال 1397

مهدی مرادی

مهدی مرادی

برنامه نویس پایتون، جاوا، C++

عضوی از تیم الفبایت از تابستان سال 1397

علی بابابیک

علی بابابیک

برنامه نویس پایتون، جاوا، C++

عضوی از تیم الفبایت از تابستان سال 1397

محمد سلمانی

محمد سلمانی

برنامه نویس php، لاراول

عضوی از تیم الفبایت از تابستان سال 1397

حسین شعله

حسین شعله

برنامه نویس پایتون

عضوی از تیم الفبایت از زمستان سال 1398

محمد حسین صفری

محمد حسین صفری

برنامه نویس پایتون

عضوی از تیم الفبایت از زمستان سال 1398

محمدامین خیری

محمدامین خیری

برنامه نویس پایتون

عضوی از تیم الفبایت از زمستان سال 1399